ساعد هالتر از پشت

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. صاف بایستید و یک هالتر را در پشت باسن نگه دارید. دست ها را کمتر از عرض شانه باز کنید. کف دست ها باید رو به عقب قرار داشته باشد.2. پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و مستقیم به جلو نگاه کنید. این وضعیت شروع است.3. همزمان با بیرون دادن نفس تان ، به آرامی و با چرخش مچ ها، هالتر را در یک مسیر نیم د...

ساعد نشسته با دستگاه سیم کش

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. یک میز تخت را در مقابل دستگاه سیم کش قرار داده و یک میله صاف یا خمیده را به قرقره پایینی آن متصل کنید.2. به اندازه ای از دستگاه فاصله بگیرید که پس از قرار دادن میله روی ران ها ، کشش لازم در کابل متصل به دستگاه ایجاد شود.3. دسته را  گرفته و دست ها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید. کف دس...

ساعد هالتر نشسته دست برعکس

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. میله هالتر با فاصله ای تقریبا به اندازه عرض شانه در دست بگیرید. کف دست ها باید رو به پایین باشد.2. کف پاها را روی زمین قرار داده و آنها را کمی بیشتر از عرض شانه باز کنید.3. به جلو خم شده و ساعدها را روی ران قرار دهید. مچ دست ها را از زانو آویزان کنید. این وضعیت شروع حرکت است.4. در حالی که به داخل...

ساعد نشسته با هالتر

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. میله هالتر با فاصله ای تقریبا به اندازه عرض شانه در دست بگیرید. کف دست ها باید رو به بالا باشد.2. کف پاها را روی زمین قرار داده و آنها را کمی بیشتر از عرض شانه باز کنید.3. به جلو خم شده و ساعدها را روی ران قرار دهید. مچ دست ها را از زانو آویزان کنید. این وضعیت شروع حرکت است.4. در حالی که به داخل ...

ساعد نشسته با دمبل

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. برای شروع یک جفت دمبل را در مقابل یک میز تخت ، روی زمین قرار دهید.2. روی لبه میز نشسته و پاها را تقریبا به اندازه عرض شانه باز کنید. دقت کنید که در طول حرکت پاها را روی زمین ثابت نگه دارید.3. با کمک دست ها ، دمبل ها را بلند کرده و روی ران های خود قرار دهید. کف دست ها باید رو به بالا قرار داشته و ...

مسابقه راه رفتن با دمبل با رقیب

عضلات درگیر
ساعد , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. یک جفت دمبل را در مقابل خود روی زمین قرار دهید. مطمئن شوید که فضای کافی برای راه رفتن در اختیار دارید. اگر نمی توانید دمبل ها را بدون قوز کردن پشت بردارید از یک یار کمکی بخواهید که آنها را به دست شما بدهد.2. پشت خود را صاف نگه داشته و با یک حرکت اسکوات (بدون خم کردن پشت ) دمبل ها را از روی زمین ب...

ساعد نشسته با دمبل روی میز

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. برای شروع  یک جفت دمبل  را کنار یک میز تخت قرار دهید.2. در مقابل میز ، روی زمین زانو بزنید.3. در حالی که کف دست ها رو به بالاست ، دمبل ها را بگیرید. ساعدها باید روی میز ثابت بوده و مچ دست ها از لبه میز آویزان باشند.4. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، مچ ها را بالا بیاورید.5. به آرام...

ساعد با هالتر نشسته

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. برای شروع  هالتر را کنار یک میز تخت قرار دهید.2. در مقابل میز ، روی زمین زانو بزنید.3. در حالی که کف دست ها رو به بالاست ، هالتر را بگیرید. ساعدها باید روی میز ثابت بوده و مچ دست ها از لبه میز آویزان باشند.4. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، مچ ها را بالا بیاورید.5. به آرامی و در حالی که...

ساعد با هالتر نشسته مچ برعکس

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. برای شروع  هالتر را کنار یک میز تخت قرار دهید.2. در مقابل میز ، روی زمین زانو بزنید.3. در حالی که کف دست ها رو به پایین قرار دارد ، هالتر را بگیرید. ساعدها باید روی میز ثابت بوده و مچ دست ها از لبه میز آویزان باشند.4. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، مچ ها را بالا بیاورید.5. به آرامی و د...

جلو بازو سیم کش نشسته

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. برای شروع یک میز تخت را رو به روی دستگاه سیم کش قرار دهید. قرقره دستگاه را در پایین تنظیم کرده و میله صاف را به آن متصل کنید.2. میله را با فاصله ای به اندازه عرض شانه گرفته و  در حالی که ساعد را روی ران ها ثابت نگه داشته اید ، دست ها را بالا بیاورید. این وضعیت شروع است.3. با بیرون دادن نفس ،...

چرخش مچ با میله صاف

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بالا کشیدن وزنه با قرقره

عضلات درگیر
ساعد , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش دورانی مچ دست

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

حمل دمبل

عضلات درگیر
ساعد , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

ساعد با صفحه وزنه ایستاده از جانب

عضلات درگیر
ساعد , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

جلو ساعد نشسته دمبل روی زانو

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پشت ساعد نشسته تک دمبل روی زانو

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پشت ساعد نشسته دمبل روی زانو

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

حمل ریشکا

عضلات درگیر
ساعد , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

بالا آوردن صفحه وزنه با ساعد

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

مسابقه حمل دمبل با یار تمرینی

عضلات درگیر
ساعد , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پشت ساعد دمبل روی میز

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش ساعد نشسته

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

ساعد هالتر با خم کردن انگشت

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

قدم زدن با هالتر

عضلات درگیر
ساعد , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

پشت ساعد دمبل خوابیده به پهلو

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

جلو ساعد دمبل خوابیده به پهلو

عضلات درگیر
ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرتاب دمبل از پایین به بالا

عضلات درگیر
ساعد , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

ددلیفت رومانیایی بالاتر از سطح زمین

عضلات درگیر
همسترینگ , ساعد
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

1. ایستاده و هالتر را در مقابل خود روی زمین قرار دهید. می توانید برای افزایش دامنه حرکت، روی چند صفحه وزنه (یا سکو) قرار بگیرید.2. زانو ها را خم کرده و تا جایی که می توانید باسن را عقب ببرید . در حالی که پشت خود را صاف نگه داشته اید ، پایین رفته و هالتر را بگیرید. با صاف کردن زانوها و جلو آوردن باسن...

ددلیفت روی صفحه

عضلات درگیر
پایینی پشت , ساعد
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

1. برای شروع ، چند صفحه وزنه (به ارتفاع 3 تا 6 سانت) را کنار هم قرار داده  و روی آنها بایستید. پاها باید به اندازه پهنای لگن از هم فاصله داشته باشند. از لگن خم شده و هالتر را در دست بگیرید. دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و کف دست ها را رو به داخل نگه دارید (یا کف یکی از دست ها را رو به د...

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)