پرس سینه با سیم کش ایستاده

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا با دست های نامتقارن

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا تک دست

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا به چپ و راست

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا ترکیبی (دست باز و دست جمع)

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا (پا روی توپ تمرینی)

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا (پا روی میز)

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا با بلند کردن دست ها از زمین

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

شنا با کتل بل

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

پرس سینه تک دمبل

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا با توپ بدنسازی

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پاس دادن توپ

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرس بالا سینه با دستگاه

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس زیرسینه با دستگاه

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس سینه روی زمین، پا روی پا

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

انقباض ایزومتریک سینه

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

شنا با پرش به بالا

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

شنا با شیب رو به بالا

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس بالا سینه با دمبل (دست برعکس)

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

قفسه سینه روی میز شیب دار با چرخش دست

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

قفسه سینه روی میز شیب دار

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس بالا سینه با دمبل

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس سینه با سیم کش روی میز شیب دار

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس سینه خوابیده روی زمین با کتل بل

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش آرنج به پشت

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

شنا با انداختن دست از صندلی به زمین

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

شنا به شکا بمب افکن

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا الماسی

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا با شیب رو به پایین

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)