سرشانه پرس با تک کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

سرشانه نظامی با کتل بل با یک دست

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بلند کردن کتل بل با یک دست

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بلند کردن وبالای سر بردن کتل بل تک دست

عضلات درگیر
شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرتاب توپ به بالا و عقب

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

نشر جانب با دستگاه

عضلات درگیر
شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بلند کردن کنده

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

نشر جانب با کش تمرینی

عضلات درگیر
شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرتاب میله به بالا

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

حرکت دست ها

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

برخواستن با کتل بل- به شکل اسکوات

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

برخواستن با کتل بل- به شکل لانج

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات با کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , چهارسر ران
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس الاکلنگی با کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس نشسته با کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

سرشانه کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس آرنولدی با کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

تعادل با هالتر

عضلات درگیر
شانه ها , باسن
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

صلیب آهنی

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

چرخش شانه به داخل با کش تمرینی

عضلات درگیر
شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا دست صاف

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

شنا دست صاف

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

پرس سرشانه با دمبل- زانو زده

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بلند کردن صفحه وزنه از جلو

عضلات درگیر
شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

سرشانه سیم کش رو به صورت

عضلات درگیر
شانه ها , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

چرخش شانه رو به بیرون با کابل

عضلات درگیر
شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش شانه رو به بیرون با کش تمرینی

عضلات درگیر
شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش دورانی آرنج

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه ذوزنقه‌ای
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

سرشانه پشت با دمبل

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

سرشانه تک دمبل از جلو

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)