فیله کمر روی میز تخت

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بغل کردن زانو به داخل سینه

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

سجده کردن

عضلات درگیر
پایینی پشت , باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

اسکوات اسکیت سوار با یک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات روی جعبه با یک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

اسکوات کتل بل، تک دست بالای سر

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

لانج از بغل

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرش قیچی

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

ددلیفت با دستگاه

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

راه رفتن با پاهای بسته

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

لانج از پشت (پا روی سکو)

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات بدون وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش دمبل به چپ و راست

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش 180 درجه ای هالتر

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

آسیاب بادی با کتل بل

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کتل بل میان پاها

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

آسیاب بادی با جفت کتل بل

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس خمیده برای شکم

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

شکم قرقره ای روی میز

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

آسیاب بادی با کتل بل

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بلند کردن کتل بل با یک دست با پاهای نامتقارن

عضلات درگیر
شانه ها , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

تعادل با هالتر

عضلات درگیر
شانه ها , باسن
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

یکضرب با جفت کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

خارج پا دستگاه

عضلات درگیر
, باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)