چرخاندن وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

حمل دمبل

عضلات درگیر
ساعد , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

حمل ریشکا

عضلات درگیر
ساعد , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

مسابقه حمل دمبل با یار تمرینی

عضلات درگیر
ساعد , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

قدم زدن با هالتر

عضلات درگیر
ساعد , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

شنا دست باز

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا به شکل T

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنای ایزومتریک به اطراف

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا با شیب رو به بالا (دست باز)

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا با شیب رو به بالا (دست برعکس)

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا با شیب رو به بالا (دست جمع)

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

هل دادن کیسه مشت زنی

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

شنا همراه با بالا آوردن دست ها

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرتاب توپ همراه با دویدن

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرتاب توپ سه موقعیتی

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرتاب توپ به جلو

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرتاب توپ به دیوار

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پروانه با وزن بدن

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس روی زمین متناوب

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

راه رفتن روی دیوار

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس الاکلنگی

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرتاب توپ به بالا و عقب

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

بلند کردن کنده

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

پرتاب میله به بالا

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

حرکت دست ها

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

برخواستن با کتل بل- به شکل اسکوات

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

برخواستن با کتل بل- به شکل لانج

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

سرشانه کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا دست صاف

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

پرس کلین

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)