کرانچ دست به سینه

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش بالاتنه

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

لمس انگشت های پا

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کرانچ معکوس با تی آر ایکس

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شکم با بند تی آر ایکس

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کرانچ معلق (با تی آر ایکس)

عضلات درگیر
عضلات شکم , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

دراز و نشست با پرتاب توپ -جفت دست

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

دراز و نشست با پرتاب توپ -یک دست

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کرانچ چمدانی

عضلات درگیر
عضلات شکم , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ چمدانی

عضلات درگیر
عضلات شکم , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بالا آوردن باسن با پاهای کشیده

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

به داخل دادن معده

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

شکم سیم کش ایستاده با طناب

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش شکم ایستاده از اطراف

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

شکم سیم کش ایستاده از بغل

عضلات درگیر
عضلات شکم , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شکم سیم کش ایستاده

عضلات درگیر
عضلات شکم , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

جمع کردن زانو روی توپ

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شکم عنکبوتی

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش دمبل به چپ و راست

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بالا آوردن باسن با دستگاه اسمیت

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کوبیدن چکش روی لاستیک

عضلات درگیر
عضلات شکم , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

دراز نشست

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بالا آوردن پا از پهلو خوابیده

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پل زدن از پهلو

عضلات درگیر
عضلات شکم , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شکم قیچی نشسته

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش بالای سر نشسته

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

شکم قیچی

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کرانچ معکوس

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شکم استقامتی

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

دراز و نشست به سمت هدف

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)