دراز نشست با یار کمکی (زدن دستها به هم)

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

تویست روسی از چپ به راست با یار کمکی

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بالا آوردن پا همراه با فشار رو به پایین-خوابیده

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بالا آوردن پا همراه با فشار به اطراف-خوابیده

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بالا آوردن زانو همراه با فشار رو به پایین-بارفیکس

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شکم استقامتی با دست دادن به یار کمکی

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

تویست روسی با توپ در سه نقطه

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس پائولوف چرخشی

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس پائولوف

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش بالای سر

عضلات درگیر
عضلات شکم , قفسه سینه
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کوبیدن توپ به زمین با یک دست

عضلات درگیر
عضلات شکم , پشتی بزرگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ مورب - روی زمین

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ مورب

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرتاب توپ به صورت چرخشی

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش کامل ایستاده با توپ

عضلات درگیر
عضلات شکم , شانه ها
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

جمع کردن پا داخل شکم

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پا به داخل شکم روی میز

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش 180 درجه ای هالتر

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ با کابل همراه با خم شدن متناوب به پهلو

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

آسیاب بادی با کتل بل

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کتل بل میان پاها

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شکل 8 (انگلیسی) با کتل بل

عضلات درگیر
عضلات شکم , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

دراز ونشست جاندا

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

دراز ونشست v

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بالا کشیدن پا بارفیکس

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

بالا کشیدن پا به داخل شکم

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

کرانچ با میله بارفیکس

عضلات درگیر
عضلات شکم , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

جمع کردن زانو به داخل شکم با توپ

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کرانچ با توپ تمرینی

عضلات درگیر
عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

آسیاب بادی با جفت کتل بل

عضلات درگیر
عضلات شکم , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)