کشیدن طناب در حالت استقامتی به پهلو ( پا روی وزنه)

عضلات درگیر
میانی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

زیربغل هالتر تک دست

عضلات درگیر
میانی پشت , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

زیربغل تک کتل بل

عضلات درگیر
میانی پشت , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بارفیکس تک دست

عضلات درگیر
میانی پشت , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

بارفیکس ترکیبی

عضلات درگیر
میانی پشت , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

کشش قسمت میانی پشت

عضلات درگیر
میانی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

شراگ قسمت میانی پشت

عضلات درگیر
میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا به پرس با دمبل

عضلات درگیر
میانی پشت , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پشت ، دمبل روی میز شیب دار

عضلات درگیر
میانی پشت , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

به داخل بردن زانو روی بارفیکس

عضلات درگیر
میانی پشت , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

جفت دمبل خم

عضلات درگیر
میانی پشت , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

هالتر خم با دو دست

عضلات درگیر
میانی پشت , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

هالتر خم تک دست

عضلات درگیر
میانی پشت , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پشت با کتل بل کماندویی

عضلات درگیر
میانی پشت , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

بلند کردن کتل بل متناوب

عضلات درگیر
میانی پشت , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

زیربغل قایقی روی سکو

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. یک سکو (یا چیزی مشابه با آن) که ارتفاعی بین 10 تا 15 سانت داشته باشد را روی صندلی دستگاه زیربغل قایقی قرار دهید.2. روی صندلی دستگاه نشسته و پاها را روی صفحه رو به رو قرار دهید. زانو های خود را کمی خم کنید.3. رو به جلو خم شده و دسته های دستگاه را بگیرید.4. دست ها را کشیده و پشت خود را به عقب ببرید...

نشر از جانب نشسته با سیم کش

عضلات درگیر
شانه ها , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. یک میز تخت را بین دو قرقره پایینی دستگاه سیم کش قرار دهید ( لبه باریک میز پشت سرتان قرار داشته باشد). وزنه مناسب را در هر طرف انتخاب کنید.2. روی لبه میز بنشینید و پاهایتان را پایین زانو ها قرار دهید.3. پشت خود را صاف نگه داشته و رو به جلو خم شوید تا بالا تنه روی ران ها قرار بگیرد.4. از یک نفر کمک...

پرس ضد جاذبه

عضلات درگیر
شانه ها , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

یک میله  هالتر  را پشت میز شیبدار روی زمین قرار دهید .با شکم روی میز شیبدار دراز کشیده  و هالتر را طوری که کف دست ها رو به زمین باشد  بردارید . آرنج ها را خم کرده و هالتر را تا نزدیک سینه بالا بیاورید . این وضعیت شروع حرکت است .برای شروع تمرین ، هالتر را به سمت جلوی سر خود پرس کن...

شراگ با دستگاه اسمیت

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. برای شروع، ارتفاع میله را تقریبا در قسمت میانی ران های خود تنظیم کنید. بعد از تنظیم ارتفاع و انتخاب وزنه مناسب، میله را درحالی که کف دست ها رو به داخل (به سمت بدن) قرار دارد و فاصله دست ها از یکدیگر به اندازه عرض شانه است، بگیرید.2. در حالی که پشت تان صاف است ، میله را بلند کرده و دست ها را کاملا...

کشش گربه ای

عضلات درگیر
پایینی پشت , میانی پشت
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش سینه (داینامیک)

عضلات درگیر
قفسه سینه , میانی پشت
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

صلیب پشت معلق

عضلات درگیر
شانه ها , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

سرشانه سیم کش رو به صورت

عضلات درگیر
شانه ها , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

سرشانه پشت با تک دمبل روی میز شیب دار

عضلات درگیر
شانه ها , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشیدن بند از دو طرف

عضلات درگیر
شانه ها , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

صلیب (پروانه) پشت با کش تمرینی

عضلات درگیر
شانه ها , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)