چرخش روسی

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. روی زمین دراز کشیده و پاها را در جایی ثابت محکم کنید. یا از یار کمکی بخواهید تا پاهای تان را نگه دارد. پاها را از ناحیه زانو خم کنید.2. قسمت بالایی بدن را به گونه ای بلند کنید که با ران ها حرف V را بسازند. دست ها را کاملا کشیده و به صورت قفل شده در مقابل خود قرار دهید و این وضعیت شروع است.3. همزم...

نشر خم سیم کش

عضلات درگیر
شانه ها , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. با دست راست خود دستگیره متصل به قرقره پایینی را گرفته و وزنه مناسب را انتخاب کنید.2. کمر را را تا جایی که بالا تنه شما با زمین موازی شود خم کنید. پاها را اندکی خم کرده و دست چپ خود را روی ران چپ قرار دهید. دست راست تان را کشیده و آرنج ها را اندکی خم کنید. این وضعیت شروع حرکت است.3. در حالی که آرن...

جمع کردن پا به داخل

عضلات درگیر
همسترینگ , پایینی پشت
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش پشت روی صندلی

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , پایینی پشت
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

تویست روسی از چپ به راست با یار کمکی

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شکم استقامتی با دست دادن به یار کمکی

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

تویست روسی با توپ در سه نقطه

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرتاب توپ به صورت چرخشی

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

خم شدن به پهلو ایستاده با هالتر

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شکم هالتر قرقره ای روی زانو

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

شکم هالتر قرقره ای

عضلات درگیر
عضلات شکم , پایینی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

حرکت یکضرب هالتر دست صاف

عضلات درگیر
شانه ها , پایینی پشت
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)