اسکوات پیستول (با یک پا)

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات با تک کتل بل، بالای سر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

اسکوات با هالتر روی یک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

اسکوات با دستگاه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

لانج سرعتی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرش از سکو به روی میز

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

درجا مورب سرعتی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

اسکوات با کتل بل میان پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات پیستول با کتل بل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

لانج با کتل بل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پروانه زدن

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

اسکوات پرشی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

از لانج به جک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

درجا زدن

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

اسکوات جفرسون

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکی روی یخ

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

درجا زانو بالا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
متوسط

اسکوات با کتل بل (دمبل روسی)

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

اسکوات از جلو با جفت کتل بل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات از جلو با هالتر به روی میز

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

جهش قورباغه ای

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

اسکوات جهشی بدون وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بشین پاشو فوتبالی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
متوسط

جک زدن با پا (باز وبسته کردن سریع پا)

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

درجا زدن و چرخش دست

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

قدم گذاشتن روی صندلی با دمبل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات با دمبل به روی میز

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرش از حالت نشسته به روی جعبه با دمبل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

کلین (بلند کردن یکضرب وزنه) از روی سکو

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

بورپی روی هالتر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)