اسکوات با توپ بوسو

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

لانج متحرک بدون وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

لانج معکوس بدون وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

لانج بدون وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

دوچرخه ثابت

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

دوچرخه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

دویدن به روی میز

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرش روی میز

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

کشیدن وزنه روی زمین(چهار دست و پا)

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
مبتدی

قدم گذاشتن روی صندلی با هالتر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات با هالتر به روی جعبه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

اسکوات با هالتر به روی نیمکت

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

کشیدن وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
مبتدی

کوبیدن چکش روی لاستیک

عضلات درگیر
عضلات شکم , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کشیدن و پرس وزنه رو به جلو

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضله دوقلو
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

بلند کردن جفت کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کلین با جفت کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشیدن وزنه به عقب

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

حرکت یکضرب با تک کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

پوش پرس با تک کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بلند کردن کتل بل با یک دست

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بالای سر بردن دمبل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

پرس پوش با جفت کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بالای سر بردن جفت کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)