پرس سینه

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. روی میز تخت دراز بکشید. دست ها را به اندازه ای باز کنید که در نقطه میانی حرکت، زاویه بین بازوها و ساعد 90 درجه باشد. هالتر را از روی تکیه گاه برداشته و مقابل  خود نگه دارید. این وضعیت شروع است.2. به داخل نفس کشیده و هالتر را تا جایی که سینه را لمس کند پایین بیاورید.3. پس از یک مکث کوتاه ، با...

شنا دست باز

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پلاور هالتر روی میز شیب دار (دست باز)

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

فشار وزنه در دست

عضلات درگیر
قفسه سینه , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا معلق

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

صلیب(پروانه) معلق

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس سینه با سیم کش ایستاده

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا با دست های نامتقارن

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا تک دست

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کراس اور با یک دست

عضلات درگیر
قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا به چپ و راست

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا ترکیبی (دست باز و دست جمع)

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا (پا روی توپ تمرینی)

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا (پا روی میز)

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا دست باز

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا به شکل T

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا با بلند کردن دست ها از زمین

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

شنا با کتل بل

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

پرس سینه با کتل بل روی زمین

عضلات درگیر
قفسه سینه , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

صلیب(پروانه) سینه تک دمبل

عضلات درگیر
قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس سینه تک دمبل

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شنا با توپ بدنسازی

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پاس دادن توپ

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرس بالا سینه با دستگاه

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس زیرسینه با دستگاه

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس سینه روی زمین، پا روی پا

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنای ایزومتریک به اطراف

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

انقباض ایزومتریک سینه

عضلات درگیر
قفسه سینه , شانه ها
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

شنا با شیب رو به بالا (دست باز)

عضلات درگیر
قفسه سینه , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)