سومو ددلیفت

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

1. پاها را بیشتر از عرض شانه ( تا جایی که می توانید ) باز کنید. از لگن خم شده و هالتر را بگیرید. دست ها باید در راستای شانه ها و بین پاها قرار گیرند. کف دست ها را می توانید رو به داخل ، به بیرون یا ترکیبی از هر دو حالت بگیرید.2. نفس عمیق بکشید. سپس در حالی که سر و سینه را بالا نگه داشته اید ، باسن ر...

ددلیفت پا صاف

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. هالتر را در دست گرفته (کف دست ها رو به پایین باشد ) و بایستید. اگر از وزنه های سنگین استفاده می کنید ،ممکن است نیاز به استفاده از مچ بند داشته باشید.2. صاف ایستاده و پاها را کمتر از عرض شانه از هم باز کنید. زانوها باید کمی خمیده باشند. این وضعیت شروع است.3. در حالی که زانو ها را ثابت و پشت خود را...

پشت پا نشسته با دستگاه

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. صندلی دستگاه را متناسب با قد خود تنظیم کرده و روی دستگاه بنشینید. پشت خود را  به پد پشتی دستگاه تکیه دهید.2. قسمت پایینی پاها (کمی پایین تر از ساق ها) را از پشت روی پد پایینی قرار داده و ران های خود را زیر پد نگهدارنده محکم کنید. سپس دسته های کناری دستگاه را گرفته و پنجه ها را رو به جلو نگه ...

ددلیفت رومانیایی بالاتر از سطح زمین

عضلات درگیر
همسترینگ , ساعد
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

1. ایستاده و هالتر را در مقابل خود روی زمین قرار دهید. می توانید برای افزایش دامنه حرکت، روی چند صفحه وزنه (یا سکو) قرار بگیرید.2. زانو ها را خم کرده و تا جایی که می توانید باسن را عقب ببرید . در حالی که پشت خود را صاف نگه داشته اید ، پایین رفته و هالتر را بگیرید. با صاف کردن زانوها و جلو آوردن باسن...

ددلیفت رومانیایی

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. برای شروع میله هالتر را هم سطح با باسن نگه دارید. کف دست ها باید رو به پایین باشد. شانه ها را عقب داده ، کمر را کمی به داخل قوس داده و زانوها را اندکی خم کنید. این وضعیت شروع حرکت است.2. تا جایی که می توانید  باسن را عقب داده و به پایین حرکت کنید. مستقیم رو به جلو نگاه کرده و هالتر را نزدیک ...

سومو ددلیفت با کش تمرینی معکوس

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
حرفه ای

1. یک سمت  کش (بند)  تمرینی را به بالای جایگاه هالتر و سمت دیگر آن را به دو انتهای میله هالتر متصل کنید.2. پاها را بیشتر از عرض شانه ( تا جایی که می توانید ) باز کنید. از لگن خم شده و هالتر را بگیرید. دست ها باید در راستای شانه ها و بین پاها قرار گیرند. کف دست ها را می توانید رو به داخل ، ...

هالتر یک ضرب قدرتی

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

1. وزنه مناسب را به هالتر اضافه کرده و هالتر را نزدیک مچ پا یا در تماس با آن قرار دهید. باسن و پاها را در یک راستا و  دست ها را در دو انتهای هالتر قرار دهید. رو به جلو نگاه کرده ، سر و سینه را بالا نگه داشته و باسن را پایین بیاورید تا شانه ها در مقابل هالتر قرار بگیرند. این وضعیت شروع حرکت است....

پشت پا خوابیده با دستگاه

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. سطح دستگاه را متناسب با قد خود تنظیم کرده و روی دستگاه دراز بکشید. مچ پاهای خود را زیر غلتک دستگاه قرار دهید.2. پشت خود را صاف نگه داشته ، پاها را کشیده و دسته های کناری را در دست بگیرید. این وضعیت شروع است.3. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، بدون بلند کردن ران ها از روی تکیه گاه ، تا جایی که...

کشش عضلات سرینی

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

1. پاهای خود را زیر پد نگهدارنده پا و بین دو غلتک قرار دهید. زانوهای شما باید پشت غلتک قرار گرفته باشد.2. حرکت را در شرایطی که از دستگاه آویزان شده اید شروع کنید. در حالی که پشت خود را صاف نگه داشته اید ، با خم کردن زانوها و فشار پنجه های پا به صفحه پشتی ، بالا بروید.3. به آرامی و در شرایطی کنترل شد...

ددلیفت با هالتر

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. پاها را به پهنای لگن از هم باز کنید. از لگن خم شده و هالتر را در دست بگیرید. دست ها باید به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشند. کف دست ها را رو به داخل قرار دهید. همچنین می توانید  برای بلند کردن وزنه های سنگین تر ، کف یکی از دست ها را رو به داخل و دیگری را رو به بیرون قرار دهید.2. نفس ...

کشش ترکیبی همسترینگ

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

ددلیفت پا باز

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

پرواز دمبل از بین پا

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

جمع کردن پا به داخل

عضلات درگیر
همسترینگ , پایینی پشت
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش پشت پا نشسته درمیان پا

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پشت پا معلق با بند تی آر ایکس

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

سومو ددلیفت با زنجیر

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

سومو ددلیفت با کش تمرینی

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

ددلیفت پا جمع با دمبل

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

ددلیفت پا جمع با هالتر

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

لمس پنچه پا ایستاده

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پشت پا ایستاده با دستگاه

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش ساق و پشت پا ایستاده

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

اسکوات با پاهای نا متقارن

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

هالتر یکضرب با پاهای نامتقارن

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

هالتر یکضرب

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

ددلیفت یکضرب

عضلات درگیر
همسترینگ , ساعد
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

ددلیفت با دستگاه اسمیت، پا جمع

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کلین قدرتی با دستگاه اسمیت

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

حفظ تعادل با یک پا

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)