ددلیفت با یک پا

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش ساق و پشت پا نشسته

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

کشش همسترینگ نشسته

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

کشش همسترینگ نشسته روی زمین

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پشت پا نشسته با کش تمرینی

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش همسترینگ ایستاده از مچ

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

ددلیفت رومانیایی با کتل بل

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

ددلیفت رومانیایی با دمبل

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

فیله برعکس

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

هل دادن وزنه روی زمین

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

مقاومت پا در برابر کشش

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

حمل وزنه به روی سکو

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

کلین قدرتی روی سکو

عضلات درگیر
همسترینگ , چهارسر ران
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

کلین قدرتی

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کشش همسترینگ با جمع کردن پا

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کلین جفت کتل بل- کف دست باز

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

کلین کتل بل تک دست- کف دست باز

عضلات درگیر
همسترینگ , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرتاب کتل بل با یک دست

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کلین کتل بل با یک دست

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بالا و پایین رفتن با باسن (و همسترینگ) با دستگاه

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بلند کردن هالتر یکضرب

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

حرکت ساق پا

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

همسترینگ خوابیده

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

عبور دمبل با لانج

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

درجا مته ای ، دست روی دیوار

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

تکنیک دونده

عضلات درگیر
همسترینگ , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کشش هسترینگ با بلند کردن پا

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرش با زانوهای جمع شده

عضلات درگیر
همسترینگ
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کشش زانو به سمت سینه

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

ددلیفت با کتل بل روی یک پا

عضلات درگیر
همسترینگ , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)