پل باسن معلق

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

قدم گذاشتن روی میز و بالا آوردن زانو

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پل باسن با یک پا

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش باسن نشسته

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش کابل از بین پاها

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پل باسن روی توپ

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

ضربه پا به عقب با کابل

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بردن زانو به داخل شکم

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پل زدن با گردن

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بلند کردن پا

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش باسن با کش تمرینی

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

ضربه پا به عقب

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پل زدن با باسن همراه با گام برداشتن

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پا زدن به بالا خوابیده روی میز

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پل زدن با باسن

عضلات درگیر
باسن , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش ساق ایستاده روی میز

عضلات درگیر
عضله دوقلو , همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

کشش ساق نشسته

عضلات درگیر
عضله دوقلو , همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

چرخش دورانی زانوها

عضلات درگیر
عضله دوقلو , همسترینگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

ایستادن روی تخته تعادلی

عضلات درگیر
عضله دوقلو , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شکل 8 (انگلیسی) با کتل بل

عضلات درگیر
عضلات شکم , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

حرکت یکضرب با تک کتل بل با پاهای نامتقارن

عضلات درگیر
شانه ها , همسترینگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)