پرس هالتر دست جمع با هالتر خمیده

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. وزنه مناسب را به هالتر اضافه کرده و روی میز تخت دراز بکشید.2. دست ها را با فاصله کمی از یکدیگر گرفته و هالتر را در بالای بدن نگه دارید. دست ها را عمود بر زمین قرار داده و آرنج ها را رو به داخل نگه دارید. این وضعیت شروع خواهد بود.3. همزمان که به داخل نفس می کشید ، میله را تا قسمت پایینی سینه ها پا...

پرس دست جمع با دمبل

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. یک دمبل را به شکل ایستاده روی میز تخت قرار دهید.2. به صورت عمود با میز روی آن دراز کشیده و فقط شانه ها را روی سطح میز قرار دهید. باسن باید پایین تر از سطح میز و پاها محکم روی زمین قرار داشته باشند.3. با هر دو دست دمبل را گرفته و با صاف کردن دستها ، دمبل را بالای سینه نگه دارید. این وضعیت شروع است...

پرس هالتر دست جمع

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. روی یک میز تخت دراز بکشید. دست ها را کمتر از عرض شانه باز کنید. هالتر را از روی جایگاه بلند کرده و دست ها را صاف کنید. این وضعیت شروع است.2. همزمان که به داخل نفس می کشید ، هالتر را به آرامی تا جایی که تقریبا با سینه ها تماس پیدا کند ، پایین بیاورید. نکته: برای تمرکز فشار بر عضلات پشت بازو ، آرنج...

پشت بازو با طناب ایستاده از پشت سر

عضلات درگیر
پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

قرقره دستگاه سیم کش را روی پایین تر قسمت تنظیم کرده و طناب را به آن متصل کنید .طناب را با هر دو دست گرفته و آن را بالای سر ببرید . در این وضعیت دست ها باید کاملا به سمت بالا کشیده  و کف دست ها باید رو به روی هم باشد. آرنج ها  نیز باید نزدیک سر قرار گرفته و بالاتنه  کاملا عمود بر زمین ...

پشت بازو سیم کش تک دست

عضلات درگیر
پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. در مقابل دستگاه سیم کش صاف بایستید. با دست راست خود ، دستگیره تکی متصل به قرقره بالایی دستگاه را بگیرید. کف دست ها باید رو به بالا باشد.2. در حالی که بازو و آرنج را نزدیک بدن نگه داشته اید ، دستگیره را به سمت پایین بکشید. بازوها و ساعد باید زاویه ای کمتر از 90 درجه داشته باشند. برای حفظ تعادل خود...

پشت بازو سیم کش خوابیده

عضلات درگیر
پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. روی یک میز تخت دراز کشیده و میله صاف متصل به قرقره پایینی دستگاه سیم کش را بگیرید. کف دست ها باید رو به بالا باشد. نکته: ساه ترین راه برای گرفتن میله این است که از یک نفر بخواهید آن را به دست شما دهد.2. دست ها را کشیده و میله را بالای بدن نگه دارید. در این حالت دست ها و بدن باید  زاویه 90 در...

پرس تخت _ وزنه برداری

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

1. برای شروع ، روی میز تخت دراز بکشید. پشت خود را قوس کرده و پاها را روی زمین قرار دهید. شانه ها را از روی میز بلند کرده و تیغه شانه ها را به سمت یکدیگر فشار دهید. این حالت بدن را در تمام طول حرکت حفظ کنید.2. دست های خود را بیشتر از عرض شانه ها باز کنید. بدون کمک گرفتن از شانه ها ، هالتر را از روی ت...

پشت بازو دیپ روی نیمکت

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. برای شروع ، دست های خود را کاملا کشیده و  روی لبه یک میز قرار دهید. دست ها را به اندازه عرض شانه باز کنید. پاها را رو به جلو کشیده و کمی از ناحیه زانو خم کنید. این وضعیت شروع خواهد بود.2. همزمان که به داخل نفس می کشید ، آرنج ها را خم کرده و بدن را  تا جایی که بازوها و ساعد زاویه ای کمتر...

کشش پشت بازو از پشت

عضلات درگیر
پشت بازو , پشتی بزرگ
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پشت بازو دمبل خم استقامتی

عضلات درگیر
پشت بازو , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشش پشت بازو از بغل

عضلات درگیر
پشت بازو , شانه ها
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرس پشت بازو آویزان از طناب

عضلات درگیر
پشت بازو , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرتاب توپ به بالا

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کشش حوله از پشت سر

عضلات درگیر
پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پشت بازو هالتر ایستاده از پشت سر

عضلات درگیر
پشت بازو , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پشت بازو سیم کش ایستاده تک دست

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پشت بازو از پشت با کش تمرینی

عضلات درگیر
پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پشت بازو با کشیدن وزنه از پشت سر

عضلات درگیر
پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

دیپ با دارحلقه

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس تخت با کش برعکس

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

پشت بازو شنا دست جمع

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس از پایین به بالا

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

دیپ روی دستگاه پارالل

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پشت بازو از پشت سر

عضلات درگیر
پشت بازو , پشتی بزرگ
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

پشت بازو تک دمبل خوابیده (کف دست رو به پایین)

عضلات درگیر
پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پشت بازو تک دمبل خوابیده (کف دست رو به بالا)

عضلات درگیر
پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس روی زمین با یک دست

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پشت بازو دستگاه

عضلات درگیر
پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پشت بازو سیم کش زانو زده

عضلات درگیر
پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس jm با کش تمرین

عضلات درگیر
پشت بازو , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)