پرس بردفورد (پرس راکی)

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

1. وضعیت شروع:  بر روی میز پرس نظامی بشینید. یک میله هالتر را در حالی که کف دست ها رو به بیرون است بگیرید. فاصله دست ها باید بیشتر از عرض شانه ها بوده و زاویه بین ساعد و بازو 90 درجه باشد.2. هالتر را بلند کرده و بالای سر ببرید.3. حال به آرامی هالتر را از پشت سر پایین بیاورید. همزمان به نفس تان ...

پرس سرشانه آرنولدی

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

1. روی یک صندلی دارای پشتی نشسته و دو دمبل را در مقابل خود و تقریبا هم سطح با سینه ها نگه دارید. کف دست ها به سمت بدن بوده و آرنج ها را هم کمی خم کنید.نکته: دست ها باید در نزدیکی بدن قرار داشته باشند. این وضعیت شروع است.2. حال برای اجرای حرکت، همزمان با بالا آوردن دمبل ها، دست ها را طوری بچرخانید که...

کشش زیربغل از پشت سر

عضلات درگیر
پشتی بزرگ , پشت بازو
نوع تمرین
کششی
سطح
حرفه ای

پرس سینه با کتل بل روی زمین

عضلات درگیر
قفسه سینه , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

سرشانه نظامی با کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس سرشانه با کش تمرینی

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس سرشانه با کابل نشسته

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

سرشانه پرس با تک کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

سرشانه نظامی با کتل بل با یک دست

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس الاکلنگی با کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس نشسته با کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس آرنولدی با کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

شنا دست صاف

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

پرس سرشانه با دمبل- زانو زده

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس سرشانه تک دمبل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

سرشانه دمبل روی میز شیب دار

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرس متناوب با کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس سرشانه با سیم کش

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)