درجا زانو بالا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
متوسط

اسکوات با کتل بل (دمبل روسی)

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

اسکوات از جلو با جفت کتل بل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرش از روی مانع

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

اسکوات از جلو با هالتر به روی میز

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

جهش قورباغه ای

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

اسکوات جهشی بدون وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات فرانکشتاین

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

راه رفتن با پاهای بسته

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بشین پاشو فوتبالی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
متوسط

جک زدن با پا (باز وبسته کردن سریع پا)

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

لی لی کردن

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

درجا زدن و چرخش دست

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

لانج از پشت (پا روی سکو)

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

قدم گذاشتن روی صندلی با دمبل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

اسکوات با دمبل به روی میز

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

لانج از بغل با دمبل

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرش از حالت نشسته به روی جعبه با دمبل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

ضربه جفت پا به باسن

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

به پایین وبالا پریدن

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کشش دفاعی

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

چرخاندن وزنه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

کشش کلین

عضلات درگیر
چهارسر ران , ساعد
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

کلین (بلند کردن یکضرب وزنه) از روی سکو

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

ددلیفت ماشین

عضلات درگیر
چهارسر ران , ساعد
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

ددلیفت با کابل

عضلات درگیر
چهارسر ران , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بورپی روی هالتر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
متوسط

اسکوات به روی جعبه با زنجیر

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

اسکوات به روی جعبه با کش تمرینی

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
حرفه ای

اسکوات با جعبه

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)