پرس پا تکی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

جلو پا دستگاه با یک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرش از روی موانع با یک پا از بغل

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرش از روی موانع با یک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

اسکوات روی جعبه با یک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرش تک پا به روی جعبه

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
حرفه ای

چرخش مته ای دور مانع

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

اسکوات تک دمبل بالای سر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرش روی سکو با یک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

ضربه به باسن، تک پا

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

اسکوات کتل بل، تک دست بالای سر

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

قدم گذاشتن روی جعبه از بغل

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرش از اطراف

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

لانج از بغل

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

عبور از بین موانع

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

پرس پا نشسته

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرش قیچی

عضلات درگیر
چهارسر ران , باسن
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

حمل کیسه شن

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
مبتدی

دویدن روی تردمیل

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
مبتدی

طناب زدن

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
هوازی
سطح
متوسط

پرش موشکی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

ددلیفت با ریشکا

عضلات درگیر
چهارسر ران , ساعد
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
متوسط

بالا آوردن پا از عفب

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پاور لیفتینگ
سطح
متوسط

بلند کردن باسن

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرش سرعتی

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

کشش عضله چهارسر روی غلتک

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

کشش عضله چهارسر ایستاده

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
کششی
سطح
متوسط

هالتر یکضرب از روی سکو

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضله دوقلو
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

بالا بردن قدرتی هالتر

عضلات درگیر
چهارسر ران , عضلات شکم
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
حرفه ای

اسکوات جهشی

عضلات درگیر
چهارسر ران
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)