پشت سرشانه دراز کشیده

پشت سرشانه دراز کشیده
پشت سرشانه دراز کشیده
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

1. با سینه روی میز تخت دراز کشیده و یک جفت دمبل را در دست بگیرید.

2. کف دو دست را رو به روی  هم قرار داده ، دست ها را کاملا کشیده و آرنج ها را  اندکی خم کنید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. دست ها را از دو طرف و تا جایی که با شانه ها در یک سطح قرار گیرند بالا بیاورید، طوری که دست ها با زمین موازی شوند و کمی مکث کنید.

نکته: در طول اجرای حرکت ، دست ها را کشیده و عمود بر بدن نگه دارید.

4. همزمان با تنفس به داخل ، دمبل ها را پایین آورده و به وضعیت شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با یک دست و یا در حالی که کف دست ها را به سمت عقب نگه داشته اید نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)