سرشانه نظامی با ماشین

سرشانه نظامی با ماشین
سرشانه نظامی با ماشین
عضله فرعی
پشت بازو
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. روی ماشین پرس سرشانه نشسته و وزنه مناسب را انتخاب کنید.

2. آرنج هایتان را خم کرده و دسته ها را بگیرید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. همزمان با بیرون دادن نفس ، وزنه را بلند کرده و دست ها را کاملا صاف کنید. انقباض عضله را در نقطه بالایی حرکت یک ثانیه نگه دارید.

4. همزمان که به داخل نفس می کشید ، به وضعیت شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با وزنه آزاد ، دمبل و هالتر نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)