نشر از جانب با دمبل تک روی میز شیب دار

نشر از جانب با دمبل تک روی میز شیب دار
نشر از جانب با دمبل تک روی میز شیب دار
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. به پهلو روی میز شیب دار قرار گرفته و یک دمبل در دست بگیرید. شانه مخالف را به میز تکیه داده و دست درگیر را در راستای بدن قرار دهید. کف دست ها باید رو به بدن باشد.

2. در حالی که دست خود را کاملا کشیده و موازی با میز شیب دار گرفته اید ، دمبل را نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. در حالی که دمبل را همواره موازی با زمین نگه داشته اید ، ان را بالا بیاورید. دست شما باید مستقیم و  به سمت سقف قرار گیرد .

نکته: در حین اجرای این بخش از حرکت نفس تان را بیرون دهید. دمبل را لحظه ای در این حالت نگه دارید تا منقبض شدن عضله را حس کنید.

4. به آرامی و همزمان با به داخل بردن نفس تان به نقطه شروع حرکت برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

6. حرکت را برای دست مخالف نیز تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)