نشر از جانب ایستاده تک دمبل

نشر از جانب ایستاده تک دمبل
نشر از جانب ایستاده تک دمبل
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. یک دمبل را در دست بگیرید. با دستی که آزاد است یک چیز ثابت مانند میز شیب دار را بگیرید. کمی به سمت دستی که دمبل در آن است خم شده و از دستی که روی تکیه گاه است اندکی فاصله بگیرید. این کار به حفظ تعادل شما کمک می کند.

2. در حالت ایستاده ، بالا تنه را صاف نگه داشته و کف دست دارای دمبل را به سمت بدن بگیرید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. در حالی که بالا تنه را ثابت نگه داشته اید ، آرنج را کمی خم کرده و دمبل را بلند کنید. دست شما باید کمی به جلو خم شود ، انگار که مشغول ریختن آب درون لیوان هستید. تا جایی که دست تان با زمین موازی شود به بالا آوردن دمبل ادامه دهید. حین انجام حرکت نفس را بیرون داده و در بالاترین نقطه حرکت لحظه ای مکث کنید.

4. به آرامی و همزمان با به داخل بردن نفس تان به نقطه شروع حرکت برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

6. حرکت را برای دست مخالف تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را به صورت نشسته هم انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)