پوش پرس از پشت

پوش پرس از پشت
پوش پرس از پشت
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

1. ایستاده و میله هالتر را از پشت روی شانه ها قرار دهید. پاها را درست در راستای باسن قرار داده و بدون اینکه باسن را به عقب ببرید ، زانو ها را خم کنید. کمی به پایین رفته ، سپس تا جایی که توان دارید به سمت بالا جهش کنید هالتر را در یک مسیر عمودی بالا ببرید.

2. از نیروی ایجاد شده استفاده کنید و با صاف کردن دست ها وزنه را بالای سر پرس کنید.

3. به آرامی به وضعیت شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)