صلیب پشت روی میز شیب دار

صلیب پشت روی میز شیب دار
صلیب پشت روی میز شیب دار
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع ، با سینه و شکم روی میز شیب دار دراز بکشید. یک جفت دمبل را در حالی که کف دست ها رو به روی یکدیگر است در دست بگیرید.

2. دست ها را در مقابل خود کشیده و موازی  با میز شیب دار نگه دارید. پاها را قرار دادن پنجه پا روی زمین ثابت نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. با حفظ اندکی خمیدگی در آرنج ها ، دمبل ها را به اطراف بالا آورده و همزمان نفس تان را بیرون دهید. نکته: برای گرفتن بهترین نتیجه از این تمرین سعی کنید تیغه های شانه را به هم برسانید.

4. دست ها را تا جایی که با زمین موازی شوند بالا بیاورید.

5. وقتی انقباض عضلات را حس کردید ، به آرامی به وضعیت شروع برگشته و همزمان به داخل نفس بکشید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید .

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)