صلیب پشت با دستگاه

صلیب پشت با دستگاه
صلیب پشت با دستگاه
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1.  دسته ها را کاملا در عقب قرار دهید. وزنه مناسب را انتخاب کرده و ارتفاع صندلی را طوری تنظیم کنید که دسته ها هم سطح با شانه قرار گیرند. دسته ها را در حالی که کف دستها رو به داخل قرار دارد بگیرید. این وضعیت شروع است.

2. در یک حرکت نیم دایره ای و با انقباض عضلات پشتی سرشانه ، دست ها را به سمت بیرون  و کناره های بدن بکشید.

3. همواره در طول حرکت دست ها را اندکی خمیده نگه دارید تا فشار تنها بر روی عضلات سرشانه اعمال شود.

4. در اوج حرکت اندکی مکث کرده و به آرامی به وضعیت شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)