پرس نظامی نشسته با هالتر

پرس نظامی نشسته با هالتر
پرس نظامی نشسته با هالتر
عضله فرعی
پشت بازو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

1. روی میز پرس نظامی نشسته و یک هالتر را بالا و پشست سر روی جایگاه قرار دهید. از یار کمکی بخواهید که هالتر را به دست شما دهد یا خودتان آن را بردارید.

نکته: کف دست ها را رو به جلو و  دست ها را کمی بیشتر از عرض شانه ها باز کنید.  هنگام پایین آوردن هالتر باید زاویه 90 درجه  بین ساعد و بازوها ایجاد شود. 

2. در حالی که بازوها را قفل کرده اید ، هالتر را تقریبا رو به روی صورت و هم سطح با شانه ها نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. همزمان با عمل دم ، هالتر را تا استخوان ترقوه پایین ببرید.

4. همزمان با بازدم ، هالتر را به وضعیت شروع برگردانید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

  • می توانید این حرکت را ایستاده نیز انجام دهید. اما برای افراد دارای آسیب دیدگی های کمر انجام مدل نشسته توصیه می شود.
  • مدل هالتر از پشت گردن به افراد دارای آسیب های شانه نظیر آسیب دیدگی مفصل شانه، توصیه نمی شود.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)