نشر از جانب ایستاده

نشر از جانب ایستاده
نشر از جانب ایستاده
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. صاف بایستید و یک جفت دمبل را در اطراف بدن خود و در حالی که کف دست ها به سمت بدن قرار گرفته است ، نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. در حالی که بالا تنه را صاف نگه داشته اید ، آرنج ها را اندکی خم کنید  و در حالی که دست هایتان کمی رو به جلو متمایل شده ( انگار که می خواهید آب به داخل لیوان بریزید)  دمبل ها را بالا بیاورید. به بالا بردن دمبل ها تا جایی که دست ها با زمین موازی شوند ادامه دهید. در نقطه اوج حرکت (بالا ترین نقطه ) لحظه ای مکث کنید. هنگام اجرای این بخش از تمرین نفس تان را بیرون دهید.

3. همزمان که به داخل نفس می کشید ، دمبل ها را به نقطه شروع برگردانید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را به صورت نشسته نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)