پرس بالا و پشت گردن

پرس بالا و پشت گردن
پرس بالا و پشت گردن
عضله فرعی
پشت بازو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

1. در جایگاه اسکات قرار گرفته و هالتر را تقریبا هم سطح با سینه قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه مانع حرکات دست شما نخواهد شد.

2. با دست های کاملا باز، هالتر را گرفته و آن را روی عضلات کول قرار دهید. (وضعیت بدن مشابه وضعیت شروع حرکت اسکوات باشد).

3. از جایگاه اسکات یک گام فاصله بگیرید. پاها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله داده و پنجه های پا را  رو به بیرون قرار دهید. بالا تنه را صاف نگه داشته. شانه ها را به عقب و سینه ها را رو به جلو نگه دارید. در حین انجام حرکت سر را رو به جلو نگه دارید. هالتر را از روی عضلات کول بلند کنید. این وضعیت شروع است.

4. آرنج ها را پایین تر از میله هالتر نگه داشته ، سپس  هالتر را بالای سر و تا جایی که دست ها کاملا کشیده شوند، پرس کنید. هنگام پرس هالتر سر خود را کمی رو به جلو خم کنید. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)