پرس سرشانه ایستاده متناوب

پرس سرشانه ایستاده متناوب
پرس سرشانه ایستاده متناوب
عضله فرعی
پشت بازو
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. ایستاده و یک دمبل را در هر یک از دو دست بگیرید. در حالی که کف دست ها رو به جلو قرار دارد ، دمبل ها را تا ارتفاع شانه  بالا بیاورید. آرنج ها باید رو به بیرون قرار گرفته باشند. این وضعیت شروع است.

2. یکی از دست ها را کشیده و دمبل را بالای سر پرس کنید. دست دیگر سر جای خود باقی بگذارید. در طول حرکت خم نشده و دمبل را تاب ندهید.

3. پس از یک مکث کوتاه ، دمبل را به نقطه شروع برگردانید.

4. حرکت را برای دست مخالف هم اجرا کرده و به تناوب بین دو دست ادامه دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)