پرس سرشانه ایستاده از پشت

پرس سرشانه ایستاده از پشت
پرس سرشانه ایستاده از پشت
عضله فرعی
پشت بازو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

1. بهتر است برای برداشتن آسان تر وزنه ، این حرکت را در جایگاه اسکوات انجام دهید. برای شروع ، هالتر را در جایگاهی که متناسب با قد شماست قرار دهید. پس از انتخاب وزنه و ارتفاع مناسب ، به زیر هالتر رفته و شانه های خود را در راستای آن قرار دهید.

2. میله هالتر را با هر دودست گرفته و با صاف کردن تنه و بلند کردن پاها  آن را از روی تکیه گاه بلند کنید.

3. از جایگاه اسکات فاصله گرفته ، پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و نوک پاها را اندکی رو به بیرون قرار دهید. در طول انجام این حرکت باید پشت خود را صاف نگه دارید. این وضعیت شروع است.

4. همزمان که نفس تان را به بیرون می دهید ، دست ها را کشیده و هالتر را بالای سر ببرید.

5. یک ثانیه مکث کنید و همزمان که به داخل نفس می کشید ، به نقطه شروع برگردید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: اگر این حرکت به درستی اجرا نشود ممکن است باعث آسیب جدی شود. مطمئن شوید که پشت شما در هنگام بالا و پایین بردن وزنه  کاملا صاف باشد.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)