پرس بردفورد ایستاده

پرس بردفورد ایستاده
پرس بردفورد ایستاده
عضله فرعی
پشت بازو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. هالتر را هم سطح با شانه ها روی جایگاه قرار دهید. دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و کف دست ها را رو به جلو بگیرید. این وضعیت شروع است.

2. با کشیدن آرنج ها هالتر را بالای سر ببرید. در هنگام بردن هالتر به پشت سر از قفل کردن آرنج ها خودداری کنید.

3. هالتر را از پشت سر پایین بیاورید .

4. با صاف کردن آرنج ها ،  هالتر را به بالای سر برگردانید.

5. هالتر را به نقطه شروع برگردانید.

6. این تناوب را ادامه دهید تا تعداد تکرار های توصیه شده به اتمام برسد.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)