بالا بردن هالتر ایستاده

بالا بردن هالتر ایستاده
بالا بردن هالتر ایستاده
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

1. برای شروع ، صاف ایستاده و هالتر را در دست بگیرید. فاصله دست ها از یکدیگر باید کمتر از عرض شانه و کف دست ها رو به پایین باشد.

2. فاصله پاها از یکدیگر باید به اندازه عرض شانه بوده و آرنج ها باید اندکی خم شوند. این وضعیت شروع است.

3. همزمان با بیرون دادن نفس ، هالتر را بلند کنید تا مستقیما بالای سر قرار گیرد. مطمئن شوید که در طول اجرای حرکت آرنج ها خمیده باشند.

4. زمانی که انفباض عضله را حس کردید ، شروع به پایین آوردن هالتر به نقطه شروع کنید. همزمان با این حرکت ، به داخل نفس بکشید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دمبل یا با فاصله ای کمتر یا بیشتر از عرض شانه نیز اجرا کنید. با تغییر فاصله دست ها، می توانید قست های متفاوتی از عضله را تحت فشار قرار دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)