سرشانه سیم کش از بغل

سرشانه سیم کش از بغل
سرشانه سیم کش از بغل
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. سمت راست دستگاه سیم کش بایستید. با دست چپ دستگیره تکی متصل به قرقره پایینی را بگیرید. کف دست  به سمت پایین باشد. دست را در مقابل بدن نگه دارید. برای تعادل بیشتر با دست راست خود دستگاه را بگیرید .

2. مطمئن شوید که پشتتان صاف بوده و پاها به اندازه عرض شانه از یکدیگر فاصله داشته باشند. این وضعیت شروع است.

3. در حالی که نفس تان را بیرون می دهید، دست چپ را به سمت بیرون و تا ارتفاع شانه ها بالا بیاورید.

4. انقباض را به مدت یک ثانیه نگه داشته و به آرامی و در حالی که به داخل نفس می کشید ، به نقطه شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

6. دست را عوض کرده و حرکت را برای دست راست هم تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)