پرس سرشانه نظامی ایستاده

پرس سرشانه نظامی ایستاده
پرس سرشانه نظامی ایستاده
عضله فرعی
پشت بازو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

1. یک میله هالتر با وزنه های مناسب  را تقریبا هم سطح با سینه نگه دارید. کف دست ها به سمت جلو بوده و فاصله دست ها از یکدیگر بیشتر از عرض شانه باشد.

2. زانو ها را اندکی خم کرده و هالتر را روی  ترقوه قرار دهید. پاها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید.

3. هالتر را در راستای شانه ها و تقریبا تا مقابل سر بالا ببرید. این وضعیت شروع است.

4. همزمان که به داخل نفس می کشید ، هالتر را تا استخوان ترقوه پایین ببرید.

5. همزمان با بیرون دادن نفس تان ، هالتر را به نقطه شروع برگردانید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت:

  • در صورتی که از آسیب دیدگی پشت رنج می برید ، بهتر است مدل نشسته این حرکت را اجرا کنید.
  • مدل پشت سر این حرکت ، به افراد دارای آسیب شانه به دلیل فشاری که به مفصل شانه وارد می کند ، توصیه نمی شود.
  • به منظور تفکیک بهتر عضلات می توانید از دمبل هم برای این حرکت استفاده کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)