پرس ایستاده جفت دمبل

پرس ایستاده جفت دمبل
پرس ایستاده جفت دمبل
عضله فرعی
پشت بازو
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

1. یک جفت دمبل را در  دست گرفته و دست ها را کاملا کشیده در اطراف بدن قرار دهید. پاها باید به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشند. دمبل ها را به آرامی بلند کرده و تا جایی که با دست ها زاویه 90 درجه بسازند بالا بیاورید. نکته: ساعد ها باید با زمین موازی باشند. این وضعیت شروع است.

2. دست ها را صاف کرده و دمبل ها را به آرامی  بالای سر ببرید.

3. همزمان با به داخل دادن نفس ، دست ها را پایین برده تا مجددا زاویه 90 درجه پیدا کنند.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با یک دست و در حالی که دست دیگر روی نیمکت قرار دارد نیز انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)