صلیب پشت معلق

صلیب پشت معلق
صلیب پشت معلق
عضله فرعی
میانی پشت
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)