پرس سینه دست باز

پرس سینه دست باز
پرس سینه دست باز
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. وزنه مناسب را به هالتر اضافه کنید.

2. روی میز تخت دراز کشیده و پاها را روی زمین قرار دهید. شانه ها را عقب داده و قوس کمر را حفظ کنید.

3. با دست هایی باز هالتر را بگیرید. هالتر را از روی تکیه گاه بلند کرده، دست ها را کشیده و هالتر را بالای سینه و در مقابل خود نگه دارید. این وضعیت شروع است.

4. با خم کردن آرنج ، هالتر را به روی جناغ سینه پایین بیاورید. کنترل هالتر را حفظ کرده و آن را تاب ندهید. عضلات پشت باید منقبض بوده و آرنج ها نیز همچنان کشیده شده باشند.

5. بعد از تماس هالتر با بدن ، آرنج ها راصاف کرده و هالتر را به نقطه شروع برگردانید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)