شراگ با دستگاه

شراگ با دستگاه
شراگ با دستگاه
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)