پروانه دستگاه

پروانه دستگاه
پروانه دستگاه
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. روی صندلی دستگاه پروانه نشسته و پشت خود را به پشتی تکیه دهید.

2. دسته ها را در دست بگیرید. نکته: بازو ها باید به حالت موازی با زمین قرار بگیرند. این وضعیت شروع است.

3. با انقباض قسمت میانی عضله سینه ، دسته ها را به سمت یکدیگر نزدیک کنید. نفس تان را بیرون داده و یک ثانیه انقباض را حفظ کنید.

4. به آرامی و در حالی که به داخل نفس می کشید ، به موقعیت شروع برگشته و سینه ها را کاملا بکشید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دستگاه سیم کش و کش های تمرینی نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)