کراس اور

کراس اور
کراس اور
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع حرکت ، قرقره های دستگاه سیم کش را در بالاترین نقطه قرار داده (بالای  سر)  وزنه مناسب  را انتخاب کرده و دسته های دستگاه سیم کش را در دست بگیرید.

2. در مسیری مستقیم ، یک گام رو به جلو برداشته و دست ها را رو به روی خود نگه دارید. بالا تنه خود را کمی از ناحیه کمر خم کنید. این وضعیت شروع است.

3. برای جلوگیری از وارد آمدن فشار به تاندون عضله دوسر بازو ، آرنج ها را کمی خم کنید. دست ها را در دو طرف و تا جایی که کشش را در عضله سینه احساس کنید ، بکشید. در طول اجرای این بخش از حرکت ، به داخل نفس بکشید. نکته: دقت کنید که در تمام مدت اجرای حرکت بالا تنه و بازو ها باید ثابت بوده و تنها مفصل شانه ها حرکت کند.

4. همزمان با بیرون دادن نفس ، دست ها را در همان مسیر اولیه به نقطه شروع برگردانید.

5. در نقطه شروع کمی مکث کرده ، و حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید محل رسیدن دست ها به یکدیگر را در مقابل بدن ، تغییر دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)