شراگ از پشت با دستگاه اسمیت

شراگ از پشت با دستگاه اسمیت
شراگ از پشت با دستگاه اسمیت
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : مبتدی

1. میله دستگاه اسمیت را هم سطح با ران های خود تنظیم کرده و وزنه مناسب را اضافه کنید.

2. میله را در حالی که کف دست ها رو به بیرون است بگیرید. دست ها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید و صاف بایستید . سر و سینه را بالا و دست ها را کشیده نگه دارید. این وضعیت شروع است.

3. حرکت را با بالا بردن شانه ها شروع کنید. دست ها یا مچ را هنگام انجام حرکت خم نکنید.

4. بعد از یک مکث کوتاه، به وضعیت شروع برگردید.

5. تعداد دفعات توصیه شده را تکرار کنید ، سپس میله را به دندانه ها ی دستگاه قلاب کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)