پرس زیر سینه با دستگاه اسمیت

پرس زیر سینه با دستگاه اسمیت
پرس زیر سینه با دستگاه اسمیت
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. یک میز شیب دار را در زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر را در ارتفاعی تنظیم کنید که وقتی دراز کشیدید با صاف کردن دست ها بتوانید آن را بردارید. دست ها را بیشتر از عرض شانه ها باز کرده ، هالتر را از حالت قفل خارج کرده و آن را رو به روی خود نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. همزمان که نفس تان را داخل می دهید ، به صورت کنترل شده و با خم کردن آرنج ها،  هالتر را پایین آورده تا تقریبا با تنه تماس پیدا کند.

3. پس از یک مکث کوتاه ، نفس تان را بیرون داده و با صاف کردن آرنج ها هالتر را به نقطه شروع برگردانید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

5. پس از پایان ست ، هالتر را در جایگاه قفل کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)