شراگ با دستگاه اسمیت

شراگ با دستگاه اسمیت
شراگ با دستگاه اسمیت
عضله فرعی
میانی پشت
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : مبتدی

1. برای شروع، ارتفاع میله را تقریبا در قسمت میانی ران های خود تنظیم کنید. بعد از تنظیم ارتفاع و انتخاب وزنه مناسب، میله را درحالی که کف دست ها رو به داخل (به سمت بدن) قرار دارد و فاصله دست ها از یکدیگر به اندازه عرض شانه است، بگیرید.

2. در حالی که پشت تان صاف است ، میله را بلند کرده و دست ها را کاملا بکشید.

3. شانه ها را تا نزدیکی گوش ها بالا برده و میله را بلند کنید. همزمان با اجرای حرکت نفس تان را بیرون دهید.

4. به مدت یک ثانیه شانه ها را در حالت انقباض نگاه داشته و سپس به وضعیت شروع برگردید.

5. به تعداد توصیه شده حرکت را تکرار کنید.

 

مدل های دیگر تمرینی:

این حرکت با هالتر نیز قابل اجراست.با این حال، دقت کنید که وزنه سنگینی انتخاب نکنید، چرا که دیگر حمایت دستگاه اسمیت برای این حرکت را ندارید و وزنه بیش از حد سنگین موجب آسیب پشت خواهد شد.

 

می توانید از دمبل هم برای این تمرین استفاده کنید.

 

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)