پرس سینه با دمبل (دست ها رو به روی هم)

پرس سینه با دمبل (دست ها رو به روی هم)
پرس سینه با دمبل (دست ها رو به روی هم)
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. یک جفت دمبل را در دست گرفته و روی یک میز تخت دراز بکشید. شانه ها رو به عقب و پاها را روی زمین قرار دهید.

2. کف دست را رو به روی یکدیگر قرار دهید. دست ها را در مقابل خود کاملا بکشید. این وضعیت شروع حرکت است.

3. حرکت را با خم کردن آرنج ها شروع کنید . سپس بازوها را به سوی کناره های بدن پایین بیاورید. دمبل ها را تا جایی که با تنه تماس پیدا کنند پایین ببرید.

4. مکث کرده ، سپس با صاف کردن آرنج ها ، دمبل ها را به نقطه شروع برگردانید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)