کشش سینه (داینامیک)

کشش سینه (داینامیک)
کشش سینه (داینامیک)
عضله فرعی
میانی پشت
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)