پروانه سیم کش روی میز تخت

پروانه سیم کش روی میز تخت
پروانه سیم کش روی میز تخت
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : متوسط

1. یک میز تخت را وسط دستگاه سیم کش به گونه ای قرار دهید که سطح سینه ها با کابل های دستگاه تقریبا در یک راستا قرار گیرند.

2. روی میز دراز کشیده و پاها را روی زمین قرار دهید.

3. از یک نفر بخواهید که دسته ها را به دست های شما برساند. دسته ها را در حالی کف دست ها رو به بالاست ، بگیرید.

4. آرنج ها را کمی خم کرده و کابل ها را به اطراف بدن بکشید. نکته: خمیدگی آرنج را در تمام طول تمرین حفظ کنید. و دست ها را موازی با زمین قرار دهید. این وضعیت شروع است.

5. با کشیدن کابل ها به سمت هم ، دستها را در مسیری نیم دایره ای بلند کرده و تا جایی که در بالای سر به هم برسند ، بکشید. عضلات سینه را منقبض کرده و نفس تان را بیرون دهید. دست ها باید به شکل عمود بر بدن و زمین قرار گرفته باشند.

6. به آرامی به نقطه شروع بازگردید.

7. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را روی میز شیب دار با شیب رو به بالا یا پایین و یا با دمبل و کش تمرینی نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)