حرکت هالتر به پشت سر

حرکت هالتر به پشت سر
حرکت هالتر به پشت سر
عضله فرعی
پشتی بزرگ
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. روی یک میز تخت دراز کشیده ، دست ها را حدود 15 اینچ از هم فاصله داده  و در حالی که کف دست ها رو به پایین است ، بگیرید.

2. هالتر را روی قسمت بالایی ران های خود قرار داده ، آرنج ها را کمی خم کرده و با کشیدن دست ها ، هالتر را نگه دارید. این وضعیت شروع است.

3. همزمان با به داخل بردن نفس ، هالتر را در مسیری نیم دایره ای  هالتر را بلند کرده و پشت سر خود ببرید تا دست ها موازی با زمین شده و کف دست ها رو به بالا قرار گیرد.

4. همزمان با بیرون دادن نفس ، با برعکس کردن جهت حرکت، هالتر را به نقطه شروع برگردانید.

5.حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دمبل هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)