صلیب سیم کش روی میز شیب دار

صلیب سیم کش روی میز شیب دار
صلیب سیم کش روی میز شیب دار
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : متوسط

1. برای شروع حرکت ، قرقره های دستگاه را در پایین ترین نقطه تنظیم کنید.

2. یک میز شیب دار (با زاویه 45 درجه) را بین دستگاه قرار دهید.  وزنه مناسب را انتخاب کرده و دسته ها در دست بگیرید.

3. در حالی که دسته ها را گرفته اید ، روی میز شیب دار دراز کشیده و دسته ها را مقابل صورت خود قرار دهید. این وضعیت شروع است.

4. با اندکی خمیدگی در آرنج ها (برای جلوگیری از وارد شدن فشار به تاندون عضله دوسربازو) دست ها را تا جایی که کشش را در عضله سینه احساس کنید ، پایین بیاورید. همزمان با اجرای این بخش از حرکت، به داخل نفس بکشید. نکته: در طول اجرای حرکت دست ها را ثابت نگه داشته و فقط مفصل شانه ها را حرکت دهید.

5. همزمان به بیرون دادن نفس تان ، عضله سینه را منقبض کرده، کمی مکث کنید و به نقطه شروع بازگردید. نکته: دقت کنید که مسیر رفت و برگشت دست ها باید یکی باشد.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید با تغییر شیب میز ، عضله بالا سینه را  هدف قرار دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)