پرس سینه با دستگاه اهرمی

پرس سینه با دستگاه اهرمی
پرس سینه با دستگاه اهرمی
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. وزنه مناسب را انتخاب کرده و ارتفاع صندلی را متناسب با قد خود تنظیم کنید. در شروع حرکت دسته ها باید هم سطح با قسمت زیرین یا میانی عضلات سینه باشند.

2. سر و سینه رو به بالا و شانه ها را عقب دهید. این وضعیت شروع است.

3. با صاف کردن آرنج ها ، دسته ها را به جلو پرس کنید.

4. پس از یک مکث کوتاه ، وزنه را به وضعیت شروع برگردانید. برای حفظ فشار روی عضلات قبل از پایان ست وزنه را پایین نگذارید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)